SweetMuslimah.com

Mereka Yang Sudi Membaca

Home » , , » Nota Ringkas EDU 3109- GURU DAN CABARAN SEMASA

Nota Ringkas EDU 3109- GURU DAN CABARAN SEMASAEDU 3109
ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA

         i.            BAB 1                       
 
1)         PENGENALAN
-usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduan dalam sebuah negara berbilang agama dan budaya merupakan suatu perkara yang mencabar 
- penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan keterangkuman (inklusif)
-pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya dalam bidang pendidikan.
-Pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai peranan yang  sangat penting untuk memupuk integrasi antara kaum.
- memerlukan tindakan secara holistik agar masyarakat memperoleh mutu pendidikan yang setara
-pendidikan adalah bersifat futuristik dalam menghadapi masa depan yang penuh saingan.

2)         INTEGRASI NASIONAL
AKIBAT KERETAKAN INTEGRASI NASIONAL
-          Perbezaan budaya dan agama
-          Ketidakpuasan hati
-          Kedudukan Geografi

CABARAN MEWUJUDKAN SATU SISTEM SOSIAL
-          Agama dan kebudayaan
-          Dasar Penjajah British
-          Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang berlainan
-          Amalan ekonomi yang berlainan
-          Perbezaan politik mengikut bangsa, kaum dan etnik
 HALANGAN INTEGRASI NASIONAL
-          Perbezaan budaya dan agama
-          Dasar Penjajahan
-          Sistem Pendidikan
-          Amalan Ekonomi
-          Perbezaan politik
PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI DASAR PELAJARAN
-          Sistem Pendidikan Kebangsaan
-          Agenda Memperkasakan SK
-          Penerapan Nilai
-          Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
-          Konsep Sekolah Wawasan
-          Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum
-          Perkasakan bahasa Kebangsaan
-          Pemantapan Aktiviti
-          Pupuk Kefahaman
-          Dasar Pelajaran kebangsaan
-          menggunakan sukatan pelajaran, buku teks, peperiksaan
-          pakaian seragam
-          sistem latihan guru
-          bahasa penghantar yang sama
USAHA BAGI MEMASTIKAN INTEGRASI NASIONAL TERUS DIPELIHARA DAN DIPERKUKUHKAN
-          melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan
-          menjadikan agenda memperkasakan SK
-          menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dilaksanakan secara sisipan dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian.
-          memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pada tahun 2003
-          memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan
-          melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotisme secara berterusan   melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum
 PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI RIMUP
-          Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik
-          Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan
-          Modul Aktiviti Kokurikulum
-          Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat
-          Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme
TINDAKAN KPM UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL
-          Sekolah sebagai alat perpaduan
-          Sistem persekolahan yang sama
-          Penggunaan Bahasa Melayu
-          Pendedahan kepada nilai
-           Seminar/forum
PENGLIBATAN KOMUNITI SETEMPAT UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL
-          Program Permuafakatan Masyarakat
-          Hari Keluarga
-          Acara Kebudayaan
-          Sambutan Perayaan
-          Aktiviti Kokurikulum
-          Bulan Kemerdekaan
-          Lawatan ziarah
-          Bina Insan


3)      PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
-          Semua dapat hak yang sama
-          Sekolah dapat kemudahan yang sama
-          Sekolah Wawasan,kongsi kemudahan
-          Sekolah satu aliran
-          Amalan kehidupan
-          Peluang pendidikan yang sama
-          Persamaan hak
-          Peluang yang luas
-          Pembangunan sumber manusia
 TUMPUAN DALAM PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
-          Basmi buta huruf
-          Pendidikan universal
-          Penyediaan infrastruktur
-          Guru terlatih yang mencukupi
-          Pra sekolah untuk semua
STRATEGI PELABURAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN
-          Pendidikan asas perlu disediakan kepada semua kanak-kanak dan orang dewasa sesuai dengan sumber yang ada. Dalam jangka masa panjang sistem pendidikan formal dan tidak formal perlu dibangunkan pada setiap peringkat pendidikan.
-          Untuk meningkatkan produktiviti dan memperluaskan ekuiti sosial, peluang pendidikan perlu disediakan tanpa mengira perbezaan jantina, latar belakang etnik dan status sosioekonomi.
-          Sistem pendidikan perlu cuba meningkatkan kecekapan dalaman dalam pengurusan.
-          pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan.
-          Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja dan persekitaran dalam usaha untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan, pengetahuan dan kemahiran perlu untuk perkembangan ekonomi, sosial dan lain-lain.

RUMUSANNYA, TUMPUAN BANK DUNIA DALAM PENDIDIKAN
-          Pendidikan asas
-          Pendidikan wajib untuk semua
-          Kecekapan dalam pengurusan
-          Pengagihan sumber
-          Keperluan dengan pasaran kerja
PENDIDIKAN NEGARA
-          Pelbagai peringkat
-          Kurikulum yang sama
-          Penubuhan sekolah agama rakyat
-          Peningkatan bilangan pelajar ke universiti
-          Pendidikan swasta
-          Pendidikan untuk semua
-          Pengagihan sumber kewangan
-          Pendidikan sejagat
-          Pertambahan guru dan bilangan kelas
-          Pendidikan Bertaraf Dunia
-          Pendidikan berterusan
-          Pendemokrasian pendidikan
-          Pendidikan berkualiti
4)      TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO
TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO ADALAH BERDASARKAN KEPADA
-          pelajar belajar untuk tahu
-          belajar untuk membuat
-          belajar untuk menjadi apa
-          belajar untuk hidup bersama
KEJAYAAN SEKOLAH MENURUT UNESCO
-          Pengurus punyai kuasa autonomi
-          Memperkasakan kapasiti
-          Struktur terurus
-          Ukuran prestasi
-          Pemantauan prestasi
-          Kawalan sumber
-          ketelusan
MENURUT LAPORAN UNESCO (2005), KUASA AUTONOMI BAGI MENGURUSKAN PERJALANAN SEKOLAH SECARA KESELURUHANNYA
-          pengurusan sekolah mesti mempunyai strategi untuk memperkasa kapasiti dan kepemimpinannya.
-          sekolah perlu mempunyai maklumat tentang prestasinya untuk mengukur kekuatan, kelemahan dan prioritinya.
-          sekolah memerlukan struktur yang terurus dan professional.
-          kerajaan pusat perlu terus memainkan peranan kritikal terutamanya dari segi pemantauan prestasi sekolah.
-          sekolah perlu mengawal sumber-sumber.
-          pengurusan sekolah mesti telus.
TUJUAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO
-          Memenuhi keperluan pembelajaran asas
-          Membentuk wawasan
-          Akses kepada universal
-          Focus terhadap pembelajaran
-          Perluaskan skop
-          Penambahbaikan persekitaran
-          Perkukuhkan perkongsian
-          Pembangunan dasar
-          gerakkan sumber
-          perpaduan antarabangsa
 DASAR KPM DAN KAITANNYA DENGAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO
-          Perkembangkan potensi individu
-          Tingkatkan kreativiti
-          Sistem pendidikan yang cekap
-          Pusat kecemerlangan pendidikan
-          Tingkatkan martabat pendidikan
4)         GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN ADALAH DARI SEGI YANG BERIKUT

-          Keperluan terhadap pembelajaran berterusan.
-          Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum
-          Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat.
-          Pengurusan pendidikan.
-          Pembentukan jati diri pelajar.
-          Kualiti guru.

PERLU KEPADA PERUBAHAN KURIKULUM
Antara perubahan yang dapat diperhatikan adalah  seperti yang berikut

-          Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.
-          Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar.
-          Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara.
-          Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru.
PERSEDIAAN MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL IAITU DARI SEGI
-          Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat.
-          Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa.
-          Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian.
-          Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar, menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan baru.
-          Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dari segi sosial, politik dan budaya.

KESAN GLOBALISASI PENDIDIKAN

-          Pembelajaran sepanjang hayat
-          Kebolehan berkomunikasi
-          Kemahiran teknologi
-          Kesediaan kognitif
-          Warganegara bertanggungjawab
CABARAN GLOBALISASI KEPADA GURU
-          Kesediaan guru
-          Pertambahan beban
-          Kekurangan sokongan pengurusan
-          Pengurusan pendidikan
-          Sikap guru
-          Perbezaan tahap pengetahuan
-          Penggunaan teknologi
-          Pembentukan jati diri
-          Budaya sekolah
-          Perkembangan profesionalisme guru
KESAN NEGATIF GLOBALISASI
-          Negara lemah ditindas
-          Ketidakadilan perkongsian
-          Pemantauan yang mendalam
-          Permintaan pasaran tenaga kerja
-          Meminggirkan bahasa melayu
-          Terbuka kepada persaingan tidak sihat
-          Pengkomersilan pendidikan
-          Penafian pendemokrasian pendidikan
-          Penghayatan ilmu terhakis

sambungan???di sini
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jom Baca...Terhangat Di Blog Chegu Zubir